ANBI-informatie

Naam: Stichting Groen en Mens

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
het RSIN is 853 094 317

Contactgegevens:
internetadres: www.groenenmens.nl
contactadres: jasteenge@home.nl; 06-12405989

Bestuurssamenstelling:

Peter Heijke, voorzitter
Janny Steenge, secretaris/penningmeester
Monique aan ’t Goor, lid

Beleidsplan
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het toekennen van financiële bijdragen aan, dan wel het anderszins financieel ondersteunen van organisaties en personen, die zich binnen genoemde gemeenten, al dan niet rechtstreeks, inzetten voor de doelstellingen van de Stichting. Aanvragen voor subsidieverstrekkingen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. De aanvragen worden in principe 1x per jaar beoordeeld in een bestuursvergadering en al dan niet toegekend. Inkomsten zullen worden gegenereerd uit een startkapitaal, donaties, schenkingen en legaten

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

  1. het op alle mogelijke manieren ondersteunen van het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschappelijke waarden in de gemeenten Voorst en Deventer, alles in de meest ruime zin
  2. het lenigen van de noden van mensen in Oost-Europa in zijn algemeenheid door bij te dragen aan de verbetering van het algemene welzijn van de mensen in dat gebied in algemene zin, doch in het bijzonder aan de verbetering van de gezondheid, het onderwijs, de ouderen- en gehandicaptenzorg, de duurzame landbouw en de natuur, alles in de meest ruime zin
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting is nog niet zo lang geleden opgericht. De uitgeoefende activiteiten hebben dan ook vooral bestaan uit het vormgeven aan de Stichting.

In 2014 zal een belangrijke activiteit het werken aan de PR zijn, zodat de bekendheid van de Stichting wordt vergroot. Te denken valt aan een brochure, artikelen in regionale bladen, netwerken in de regio, het plaatsen van berichten op de website, een Nieuwsbrief.

Een financiële verantwoording.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financiële beleid. Deze jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd.